facebook vimeo

Algemene voorwaarden

Verstegen & Stigter culturele projecten

Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verstegen & Stigter culturele projecten (V&S).
2. Voordat de overeenkomst via de website verstegenstigter.nl tot stand is gekomen, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 2. Identiteit van Verstegen & Stigter culturele projecten
Verstegen & Stigter culturele projecten
Uiterdijk 66, 4011 EW Zoelen
0344 769 139
bureau@verstegenstigter.nl
KvK-nummer: 57670943
BTW-identificatienummer: NL850374170B01

Artikel 3. De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt V&S langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 4. Retourneren
1. Bij de aankoop van toegangskaart(en) en producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de toegangskaart(en) en/of het product door de consument.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de toegangskaart(en) en/of het product en de verpakking.
3. Bij het retourneren van toegangskaarten dient de consument uiterlijk een week (7 kalenderdagen) voor de activiteit hierover contact op te nemen met V&S.

Artikel 5. De Prijs
1. Prijzen voor alle toegangskaarten en producten zijn op de website www.verstegenstigter.nl te vinden en zijn inclusief btw. Deze prijzen gelden ook voor de telefonische bestellingen en kaartverkoop aan de zaal.

Artikel 6. Levering
1. V&S zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan V&S kenbaar heeft gemaakt.
3. V&S zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maart uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
4. In geval van ontbinding zal V&S het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal V&S de consument hierover informeren.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van de toegangskaart(en) en/of producten berust bij V&S tot het moment van bezorging aan de consument.

Artikel 8. Betaling
1. V&S levert de toegangskaarten en/of goederen in beginsel uitsluitend af indien het volledige factuurbedrag op de bankrekening van V&S is bijgeschreven.
2. De betaling voor bestellingen die middels de website zijn gedaan, kan via iDEAL of overschrijving worden voldaan.

Artikel 10. Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bij vragen kunt u tijdens kantooruren contact met ons opnemen.